La incorporació de les TIC als continguts de l’educació permet enfocar l’ensenyament de les diferents àrees des de perspectives innovadores. Tant la metodologia de treball com
l’accés a la informació faciliten la diversificació dels aprenentatges i la captació de l’interès d’alumnes que no estan motivats amb els procediments clàssics.


La utilització de les TIC s’ha d’entendre com un eix transversal que s’apliqui des de totes les àrees.

 

Cal especificar que l’ensenyament de la informàtica ha de ser en sentit ampli. No podem esperar que els alumnes es converteixen en simples usuaris ofimàtics. Cal utilitzar la informàtica com a excusa per introduir o reforçar conceptes tractats a l’aula o bé per
veure’ls des d’un altre punt de vista i reforçar, així, el contingut. D’aquesta forma les TIC es converteixen en eines i no en un aprenentatge exclusivament directe.

Un exemple d'això pot ser aquesta publicació, la qual ha estat possible gràcies al treball en equip de professorat i alumnat.

Jaume Gaya i Josep Lluís Moran